Srce i krvni sudovi

Uputstvo autorima

Nazad
 • Uputstvo

  Srce i krvni sudovi je časopis Udruženja kardiologa Srbije koji objavljuje originalne radove, prikaze bolesnika, kardiovaskularne slike (’cardiovascular images“), pregledne i specijalne članke. Uz rukopis obavezno priložiti pismo koje su potpisali svi autori, a koje treba da sadrži:

  • izjavu da rad prethodno nije publikovan i da nije istovremeno podnet za objavljivanje u nekom drugom časopisu
  • izjavu da su rukopis pročitali i odobrili svi autori

  Rukopis rada i svi prilozi uz rad dostavljaju se u tri primerka, zajedno sa diskom (CD) na koji je snimljen identičan tekst koji je i na papiru. Rad se šalje preporučenom pošiljkom na adresu: Asist dr Tatjana Potpara, Glavni urednik časopisa Srce i krvni sudovi, Dr Subotića 13, 11000 Beograd. Rukopis rada poslati i elektronskom poštom na adresu srceikrvnisudovi.urednistvo@gmail.com.

  Prispele rukopise uređivački odbor šalje recenzentima radi stručne procene. Ukoliko recenzenti predlože izmene i dopune, tada se kopija recenziranog rukopisa dostavlja autoru s molbom da tražene izmene unesu u tekst ili pak u protivnom da argumentovano izraze svoje neslaganje sa datim primedbama recenzenta. Konačnu odluku o prihvatanju rada za štampu donosi glavni i odgovorni urednik zajedno sa uređivačkim odborom.

  Za objavljene radove se ne isplaćuje honorar, a autorska prava se prenose na izdavača.

  Časopis se štampa na srpskom jeziku, sa kratkim sadržajem prevedenim na engleski jezik. Inostrani autori mogu svoje članke, u celini, poslati na engleskom jeziku.

  Molimo saradnike da svoje radove za časopis "Srce i krvni sudovi" pišu jasno, koncizno, racionalno, gramatički ispravno i u skladu sa sledećim uputstvima.

  • OPŠTA UPUTSTVA

   Tekst rada kucati u programu za obradu teksta Word, latinicom, sa dvostrukim proredom, fontom Times New Roman i veličinom slova 12 tačaka (12pt). Sve margine podesiti na 25 mm, veličinu strane na format A4, sa levim poravnanjem i uvlačenjem svakog pasusa za 10 mm. Ukoliko se u tekstu koriste specijalni znaci (simboli), koristiti font Symbol. Stranice numerisati redom u okviru donje margine, počev od naslovne strane. Podaci o korišćenoj literaturi u tekstu označavaju se arapskim brojevima u običnim zaokruženim zagradama, i to onim redosledom kojim se pojavljuju u tekstu. Rukopis rada dostaviti odštampan jednostrano na beloj hartiji formata A4 u tri primerka, po sledećem redosledu: naslovna strana, sažetak, tekst rada, zahvalnica, opisi slika (grafikona), tabele, sažetak na engleskom jeziku. Prethodno priložiti po navedenim redosledu i paginiranim stranicama, a na kraju priložiti slike (grafikone) ili fotografije nepaginirane.

   • Naslovna strana

    Na posebnoj, prvoj stranici treba navesti sledeće:

    • naslov rada bez skraćenica
    • puna imena i prezimena autora (bez titula)
    • zvaničan naziv i mesto ustanova u kojima autori rade. Ukoliko su u radu autori iz različitih institucija, indeksirati autore iz raličitih institucija arapskim brojevima
    • na dnu stranice navesti ime i prezime, adresu za kontakt, broj telefona, faksa i e-mail adresu jednog od autora radi korespodencije

    • Kratak sadržaj

     Na drugoj strani priložiti kratak sažetak rada obima do 250 reči. Za originalne radove kratak sadržaj rada treba da sadrži: uvod, cilj rada, metod rada, rezultate i zaključak. Prikazi bolesnika, pregledni i specijalni članci treba da imaju nastrukturisan sažetak obima do 150 reči.

     • Pisanje teksta

      Tekst treba da sadrži sledeća poglavlja: uvod, metodi, rezultati, diskusija, zaključak. Svi podnaslovi se pišu malim slovima i boldovano. U radu koristiti kratke i jasne rečenice. Za nazive lekova koristiti isključivo njihova internacionalna nezaštićena imena. U radu se mogu koristiti određene skraćenice, ali samo kada je to neophodno. Za svaku skraćenicu koja se prvi put javlja u tekstu treba navesti i pun naziv. Sve rezultate navoditi u metričkom sistemu prema Međunarodnom sistemu jedinica (SI).

      Tabele se označavaju arapskim brojevima po redosledu navođenja u tekstu. Tabele raditi u programu Word, koristiti font Times New Roman, veličinu slova 12 pt, sa jednostrukim proredom i bez uvlačenja. Ukoliko se u tabeli koriste skraćenice, iste treba objasniti u legendi ispod tabele. Svaku tabelu treba odštampati na posebnom listu papira i za svaki primerak rukopisa dostaviti po jednu.

      Grafikoni se označavaju arapskim brojevima po redosledu navođenja u tekstu. Koristiti font Times New Roman, veličinu slova 12 pt, sa jednostrukim proredom i bez uvlačenja. Ukoliko se koriste skraćenice, iste treba objasniti u legendi ispod grafikona. Svaki grafikon treba odštampati na posebnom listu papira i za svaki primerak rukopisa dostaviti po jedan na kraju teksta.

      Sheme se označavaju arapskim brojevima po redosledu navođenja u tekstu. Koristiti font Times New Roman, veličinu slova 10 pt, sa jednostrukim proredom i bez uvlačenja. Ukoliko se koriste skraćenice, iste treba objasniti u legendi ispod sheme. Svaku shemu treba odštampati na posebnom listu papira i za svaki primerak rukopisa dostaviti po jedan, na kraju teksta.

      Fotografije se označavaju arapskim brojevima po redosledu navođenja u tekstu. Primaju se isključivo originalne fotografije (crno-bele ili u boji) na sjajnom, glatkom (a ne mat) papiru. Na poleđini svake fotografije treba napisati redni broj i strelicom označiti gornji deo slike. Za svaki primerak dostaviti po jednu sliku.

      • Poglavlja rada

       Originalni rad treba da ima sledeće podnaslove: uvod, materijal i metodi, rezultati, diskusija, zaključak, literatura. Originali rad ne treba da prelazi 4000 reči.

       Prikaz bolesnika čine: uvod, prikaz bolesnika, diskusija, literatura. Prikaz bolesnika ne treba da prelazi 1500 reči. Kardiovaskularne slike (cardiovascular images) ne treba da bude struktuirane i ne treba da prelaze 500 reči.

       Pregledni i specijalni članci ne moraju da budu struktuirani po prethodnom modelu. Pregledni i specijallni članci ne treba da prelazi 5000 reči.

       Svi radovi treba da imaju i kratak sažetak (Abstract) na engleskom jeziku od 150 reči.

       • Literatura

        Reference numerisati rednim arapskim brojevima prema redosledu navođenja u tekstu. Broj referenci ne bi trebalo da bude veći od 30, a broj citiranih originalnih radova mora da bude najmanje 80%. Izbegavati korišćenje abstrakta kao reference. Reference članaka koji su prihvaćeni za štampu označiti kao ,,u štampi“ (in press) i priložiti dokaz o prihvatanju rada. Reference se citiraju prema Vankuverskim pravilima, koja su zasnovana na formatima koja koriste National Library of Medicine i Index Medicus. Naslove časopisa takođe treba skraćivati prema načinu koji koristi Index Medicus (ne stavljati tačke posle skraćenice). Ukoliko rad koji se navodi ima više od 6 autora, onda navoditi tako što se posle trećeg autora stavi et al. Stranice se citiraju tako što se navode početna i krajnja stranica (npr. 134-138).

        Primer za navodjenje reference iz časopisa:

        Leal J, Ramon Luengo-Fermnandes R, Gray A, Petersen S, Rayner M. Economic burden of cardiovascular diseases in the enlarged European Union. Eur Heart J 2006;27:1610-1619.

        Primer za navodjenje reference iz knjige:

        Nichols A, Rourke MH. Aging and hypertension. U knjizi: Hypertension. Urednici: Nichols A, Rourke MH. London/Melbourne, Lea and Febiger;1990:257-299.

        • Napomena

         Rad koji ne ispunjava sve gore navedene tehničke uslove neće biti poslat na recenziju i biće vraćen autorima da ga dopune i isprave. Glavni urednik i uređivački odbor zadržavaju pravo da radove za koje smatraju da ne zadovoljavaju osnovne kvalitete i interesovanja publikovanja u časopisu, ne pošalje recenzentima i vrati autorima.

         • PRIJAVA APSTRAKTA

          Prijem radova je isključivo u elektronskoj formi, preko sajta Udruženja kardiologa Srbije ( za logovane korisnike ) ili direktno na e-mail adresu: uks.podrska@gmail.com (maksimalno 250 reči, prema pravilima za slanje radova za Kongres Evropskog udruženja kardiologa).

          • Pravila za podnošenje sažetaka radova
           • Naslov sažetka se piše malim slovima, osim prvog slova na pocetku naslova.
           • Imena koautora se pišu inicijalom imena i prezimenom (po potrebi staviti i srednje slovo).
           • Autori i koautori koji imaju više od jednog sažetka, moraju se potpisivati na isti način.
           • Tekst kratkog sažetka treba da ima najviše 250 reči.
           • Radove koji sadrže tabele i grafikone slati na e-mail adresu: kongresuks2011@gmail.com kao "Attached files"
           • Broj koautora u jednom radu se ogranicava na 10.
           • Sažetak treba da sadrži: uvod i cilj rada, metode, rezultate i zakljucak.
           • Skracenice velikim slovima su dozvoljene u tekstu, ali ne u naslovu.
           • U sažetku ne treba citirati autore i literaturu.
           • Prijave identičnih ili skoro identičnih sažetaka iz iste ustanove može dovesti do neprihvatanja sažetaka.