obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

07.11.2018

Prijave za podršku za učešće na EuroEcho-Imaging 2018

UKS obaveštenja

Poštovani članovi Udruženja kardiologa Srbije,

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za učešće na skupu EuroEcho-Imaging 2018, koji se održava u Milanu, Italija, u periodu 05 - 08.12.2018. godine. Troškovi učešća na navedenom programu kontinuirane edukacije obuhvataju putne troškove i troškove prenoćišta, gde je to potrebno, a pravo na podršku može ostvariti jedan član udruženja. Prednost za odobravanje podrške imaju članovi čija se oblast rada u najvećoj meri poklapa sa predmetnim programom kontinuirane edukacije, odnosno član za kojeg se osnovano može proceniti da će u svom radu moći u velikoj meri da primeni znanja stečena učešćem na programu kontinuirane edukacije. Kandidati uz prijavu podnose biografiju uz poseban osvrt na oblast rada i obrazloženje na koji način će učešće na programu kontinuirane edukacije uticati na primenu znanja. Prijave se podnose najkasnije do 09.11.2018. godine do 12h, Sekretaru udruženja Vojislavu Gigi, putem e-mail adrese
voja2011@yahoo.com.

S poštovanjem,

Dr Vojislav Giga