obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

09.03.2016

Izveštaj s Prolećnog sastanka 2016.

Obaveštenje o aktuelnim temama i aktivnostima ESC sa Prolećnog sastanka (Spring summit, Sophia Antipolis, 2 i 3 marta 2016. godine)

Sastanak je imao tri celine koje su se odnosile na pregled aktuelnih aktivnosti i projekata ESC, drugi na strateške ideje i treći koji se ticao izbora za novo rukovodstvo i odbore ESC.

A. Pregled aktivnosti ESC

- Pregled aktivnosti je predstavio aktuelni Predsednik ESC prof. Fausto Pinto iz Portugala, uz predsedništvo koji su činili budući predsednik prof. Jeroen Bax iz Holandije i prof. Panos Vardas iz Grčke kao prethodni predsednik ESC. Naglašeno da ESC ima oko 95000 članova, da je ESC ne-profitna organizacija zasnovana na dobrovoljnom radu, i koju čine 56 nacionalna udruženja, 6 asocijacija, 15 radnih grupa i 5 saveta koji svi čine konstitutivna tela i stubove na kojima počiva ESC i crpi svoju energiju i snagu. ESC nudi širok portfolio edukativnih, kliničnih i naučnih programa u cilju povećanja standarda profesionalnih usluga. ESC časopisi na čelu sa European Heart Journal, ESC udžbenik iz KV medicine, ESC preporuke i ESC kongresi predstavljaju široko poznate i renomirane izvore edukacije, vodiče kliničke i naučne prakse, ali tokom poslednjih godinu su se razvile i nove aktivnosti koje se usmerene prema novim oblastima i mogućnostima koje do sada nisu bile dovoljno iskorišćene i pokrivene. U tom smsilu naglašena je aktivnost i značaj nacionalno- i institucionalno-baziranih registara i pretraga, formiranje kardiovaskularnog okruglog stola za kontinuiranu komunikaciju sa farmaceutskom industrijom, agencijom za lekove, zatim European Heart Agency sa sedištem u Briselu za bližu komunikaciju sa adminstativnim i političkim donosiocima odluka, European Heart Academy za razvijanje edukativnih programa. Predstavljen je i prvi Kardiovaskularni evropski atlas o epidemiološkim i zdravstveno-organizacionim podacima za različite evriopske zemlje. Takođe predstavljana je ideja o potrebi za formiranjem Etičkog komiteta ESC koji bi se bavio relevantnim pitanjima iz ove obasti uz neophodnu zaštitu interesa kardiologa širom Evrope.

B. Strateške aktivnosti ESC

- Strateške aktivnosti za period rada ESC 2016-2010. godina odnose se na sledećih 5 oblasti: članstvo, istraživanja, edukacija, kongresne aktivnosti i lobiranje. Svaku ovu obast vode uticajni članovi ESC koji vode i predlažu inicijative, predlažu rešenja i donose odluke. Ukratko, što se tiče ČLANSTVA predložena je dalja kategorizacija članstva na 4 grupe: “običan” član kao i do sada, profesionalni član, profesionalni plus član i Fellow odnosno postojeći FESC. Običan član ostaje kao član nacionalnog udrženja i ne plaća članarinu kao i do sada, dok će ostale 3 grupe plaćati godišnju članarine sa različitim pogodnostima. Lista mogućnosti i pogodnosti od novih modela članstva će biti predstavljena na kongresu ESC u Rimu 2016. Drugi strateški plan se odnosi na EDUKATIVNA AKTIVNOST, posebno “e” učenje, odnosno edukativni portal postavljen od 1 marta 2016. godine na sajt ESC-a, a informacije o ovome se već nalaze na sajtu UKS (nacionalni koordinator prof. Milica Dekleva). Posebnu temu u oblasti edukativnih programa što se tiče preporuka predstavlja validacija tih programa u realnim okvirima i institucijama. Na jednom od održanih radionica tim povodom je predloženo da zajedno sa edukacijama i preporukama ide i deo koji se tiče procene njihove vrednosti i dometa. Treći plan se odnosi na ISTRAŽIVAČKU AKTIVNOST koji će se realizovati u okviru “think tank” modela sa ciljem bolje koordinacije i veće vidljivosti i dostupnosti KV istraživanja preko ESC-a. Četvrti deo se odnosi na unapređenje postojećeih KONGRESNIH AKTIVNOSTI, njene bolje definicije i prezentacije i mogućnosti razvoja savremenih modaliteta za internet i on-line prenose uz pokretanje i ESC TV. Poslednja oblast se odnosi na uticaj i LOBIRANJE za ostvarivanje ciljeva ESC usmereno prema administraciji, političkim institucijama i svima koji učestvuju u političkom donošenju važnih odluka. U tom cilju je formirana i Komisija sa “spoljne poslove” sa sedištem u Briselu. Predstavljanje ovih strateških planova od strane njihovih rukovodioca je bilo nastavljeno organizovanjem radionica posvećenih strateškim ciljevima.

C. Izbori na novo rukovodstvo i odbore ESC

- Završni deo Prolećnog samita se odnosio na predstavljanje kandidata za rukovodstvo ESC u periodu 2016-2018. Prethodni predsednik Prof. Panos Vardas je predstavio kandidate za sve funkcije i dao reč kandidatima za Budućeg predsednika ESC, prof. Barbari Casadei iz Engleske i prof. Karl Heinz Kuck-u iz Nemačke, da u toku od 20 minuta predstave svoj program, ideje i viđenje budućnosti ESC.

Predsednik UKS, Budući Predsednik UKS i Glavni urednik časopisa UKS “Srce i krvni sudovi”

Branko Beleslin, Ana Đorđević Dikić i Tanja Potpara