obaveštenja

Udruženje kardiologa Srbije

nazad

05.05.2018

Poziv na PCR konkurs

UKS obaveštenja

Pozivamo sve zainteresovane da pošalju prijave za ostvarivanje prava na pružanje podrške za učešće na naučnom skupu Euro PCR 2018 koji se održava u Parizu, Francuska. u periodu 22.05.-25.05.2018. godine. Troškovi učešća na navedenom programu kontinuirane edukacije obuhvataju putne troškove, troškove prenoćišta i troškove kotizacija, gde je to potrebno, a  pravo na podršku može ostvariti 9 članova udruženja. Prednost za odobravanje podrške imaju članovi čija se oblast rada u najvećoj meri poklapa sa predmetnim programom kontinuirane edukacije, odnosno članovi za koje se osnovano može proceniti da će u svom radu moći u velikoj meri da primene znanja stečena učešćem na programu kontinuirane edukacije. Kandidati uz prijavu podnose biografiju uz poseban osvrt na oblast rada i obrazloženje na koji način će učešće na programu kontinuirane edukacije uticati na primenu znanja. Prijave se podnose najkasnije do 07.05.2018. godine do 12h, Sekretaru udruženja Vojislavu Gigi, putem e-mail adrese voja2011@yahoo.com.

S poštovanjem,

Dr Vojislav Giga

sekretar Udruženja kardiologa Srbije