SKOROVI U KARDIOLOGIJI

SMART skor (procena rizika pojave novih kardiovaskularnih događaja u sekundarnoj prevenciji)
CHA2DS2-VASc skor (procena rizika za tromboembolijske događaje kod bolesnika sa atrijalnom fibrilacijom)
SCORE tablice ESC (procena 10-godišnjeg rizika od fatalnih kardiovaskularnih događaja)
ASCVD skor (procena 10-godišnjeg rizika od fatalnih i nefatalnih kardiovaskularnih događaja ACC/AHA)
PISA skor (verovatnoća za pojavu neželjenih kardiovaskularnih događaja kod bolesnika bez prethodno dokazane koronarne bolesti)
Pre-test probability (Pre-test verovatnoća za postojanje koronarne bolesti)
SDC in HCM kalkulator (Rizik za pojavu iznenadne srčane smrti kod bolesnika sa hipertrofičnom kardiomiopatijom)
GRACE skor kalkulator (6-mesečni mortalitet kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom)
TIMI skor kalkulator (14-dnevni rizik od smrtnog ishoda, novog ili ponovnog infarkta miokarda ili teške ishemije koja zahteva hitnu revaskularizaciju kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom)
HAS-BLED skor kalkulator (Procena rizika za teška krvarenja)
Wells’ skor kalkulator (Skor procene verovatnoće za postojanje embolije pluća)
Revidirani GENEVA skor kalkulator (Skor procene verovatnoće za postojanje embolije pluća)
ADD-RS skor kalkulator /(Skor za procenu verovatnoće postojanja akutnog aortnog sindroma)
SYNTAX I i II kalkulator (Syntax I skor opisuje anatomsku kompleksnost koronarne bolesti; Syntax II skor daje poređenje 4-godišnjeg mortaliteta nakon PCI i CABG)
euroSCORE II kalkulator (skor za procenu hospitalnog mortaliteta nakon kardiohirurških operacija)
STS skor kalkulator za kardiohirurgiju (skor za rizik od operativnog mortaliteta i morbiditeta nakon kardiohirurških operacija)
PRECISE DAPT skor kalkulator (kalkulator rizika od krvarenja kod bolesnika sa koronarnom bolešću lečenih koronarnim stentovima i dvojnom antiagregacionom terapijom)
eGFR kalkulator (Procena jačine glomerularne filtracije)
Revidirani CARDIAC RISK INDEX za preoperativnu porcenu (Procena preoperativnog rizika za nekardijalne operacije)
Emergency Heart Failure Mortality Risk Grade (EHMRG)skor kalkualtor (Procena 7 dnevnog mortaliteta kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom)